Termeni si conditii pentru inscriere

iKids oferă un program de educaţie pentru preşcolari, bazat pe pedagogia Montessori.

TERMENI ŞI CONDIŢII DE COLABORARE

Perioada în care se desfăşoară programul:

 • 06 septembrie 2021 – 12 august 2022

Structura programului :

 • Semestrul 1 = 06 sep – 17 dec 2021.
 • Semestrul 2 = 10 ian – 12 aug 2022.
 • În zilele libere stabilite prin lege, nu se desfăşoară cursuri.

Conţinutul programului :

 • Programul scurt cuprinde: activităţi de educaţie întemeiate de pedagogia Montessori, conform orarului de activități disponibil online și activităţi în aer liber. Programul lung cuprinde, în plus, odihnă și activități după-masa, până la plecarea acasă.
 • Organizăm, separat, ieşiri în parc, vizite la grădina zoologică, la bibliotecă, vizionări de spectacole la teatrul de păpuşi, vizite la obiective pentru copii şi participări la evenimente dedicate copiilor, tabere de weekend. Costul acestor activităţi nu este inclus în costul unui program şi va fi anunţat pentru fiecare astfel de eveniment.

Orarul activităţilor zilnice:

 • Antepreșcolari Program scurt: 08:00-12:30 cu prânz/12:00 fără prânz. Program lung : 08:00-17:00
 • Preșcolari Program scurt: 08:00-13:30 cu prânz/13:00 fără prânz. Program lung : 08:00-17:30
 • Orarul activităților este prezentat în detaliu în pagina internet https://gradinitaoradea.ro/program-si-tarife/.
 • Pe durata acomodării, prezența este redusă la intervalul stabilit de educatoare.

Costuri:

Valoarea taxei de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022 este:

 • program scurt = 14.850 lei
 • program lung  = 17.050 lei

Plățile se fac până pe 05 a fiecărei luni cu excepția primei plăți când se va plăti la data înscrierii.

Pentru copiii care participă o perioadă determinată:

Program scurt: taxa de școlarizare 1.500 lei /lună
Program lung: taxa de școlarizare 1.700 lei /lună

Perioada minimă de plată este o lună. Incrementele sunt de câte o lună.

Achitarea se face lunar, până cel târziu pe data de 05 a fiecărei luni.

În plus de taxa de școlarizare, până cel târziu pe data de 05 a fiecărei luni se achită:
Taxa materiale = 10 lei/zi. Se plătește lunar, funcție de prezență.
Cost mâncare = 17 lei/zi la program scurt; 20 lei/zi la program lung. Se plătește lunar, funcție de prezență.

Costul defalcat al meselor: mic dejun 4 lei, gustare dimineața 2 lei, prânz 11 lei, gustare după-masa 3 lei. Costul mâncării poate fi modificat pe parcursul anului școlar.

Înscriere :
Înscrierea copilului într-un program se face prin depunerea cererii de înscriere și achitarea contravalorii a două taxe lunare de școlarizare. Taxa achitată la înscriere reprezintă contravaloarea primei și respectiv ultimei luni de cursuri din anul școlar 2021-2022. Taxa achitată la înscriere este nerambursabilă, cu excepția situației în care copilul nu se acomodează în perioada dedicată acomodării. Înscrierea reprezintă acordul de voinţă al părintelui/tutorelui legal de a cumpăra programul educaţional ales, aşa cum acesta este descris în prezentul document. Prin înscrierea copilului și efectuarea plății, părintele/tutorele legal aderă la termenii şi condiţiile de înscriere/colaborare.

Începerea cursurilor :
Cel târziu până în prima zi de prezenţă, părintele/tutorele legal va preda : certificatul de naştere şi certificatul de vaccinuri ale copilului, ambele în copie xerox certificată conformă cu originalul, adeverinţă medicală pentru intrare în colectivitate emisă de medic în original, rezultate analize copil coproparazitologie, coprocultură şi SNF la zi, în original, declarația pe proprie răspundere (cuprinsă în fișa de înscriere) prin care părintele declară eventuale alergii și/sau intoleranțe alimentare și toate observațiile privind alimentația, comportamentul și programul copilului care pot fi de interes în relația cu copilul și copii xerox certificate conforme cu originalul după actele de identitate ale părinţilor/tutorilor legali. Pentru certificarea copiilor, părintele/tutorele legal, va scrie pe copie: « Conform cu originalul », va trece data şi va semna.

Acomodarea:
Părintele/tutorele legal își asumă să fie prezent la centru în perioada de acomodare a copilului. Pe durata acomodării, orarul va fi redus funcție de disponibilitatea copilului, conform instrucțiunilor educatoarei. Părintele va respecta îndrumările personalului instituției pe toată perioada cât se află în instituție. Durata maximă a perioadei de acomodare este de două săptămâni consecutive, începând de la prima zi de prezență.
În cazul în care copilul nu se acomodează până la sfârșitul acestei perioade, din taxa de școlarizare achitată se rambursează contravaloarea perioadei neutilizate.

Accesul în instituție:

 • Accesul copiilor se face între 08:00 – 08:50. La ora 09:00 se închide poarta.
 • Accesul părinților este permis la sosirea și la plecarea copilului. În perioada de acomodare, părintele va sta în instituție pe întreaga durată cât este prezent copilul.
 • Părintele va respecta îndrumările educatoarei și ale personalului instituției pe toată perioada cât se află în instituție.
 • Părinții nu vor intra în incinta instituției pe durata stării de alertă generată de pandemie.

Absențe:
Părintele/tutorele legal are obligația să anunțe persoana responsabilă cu alimentația și educatoarea de la grupă:
– Absența copilului, cel târziu până la ora 08:00 în ziua în care copilul lipsește. Neanunțarea la timp a absenței conduce la plata mesei în ziua respectivă.
– Revenirea la cursuri a copilului, cel târziu până la ora 08:00 în ziua revenirii. Neanunțarea la timp a revenirii, poate duce la pierderea mesei în ziua respectivă.
Zilele de absență nu se deduc din valoarea taxelor.
În cazul în care cunoașteți dinainte faptul că veți absenta, vă rugăm să ne anunțați din timp perioada de absență și ziua revenirii.

Îmbolnăviri:
Părintele/tutorele legal are obligația să anunțe imediat conducerea instituției și educatoarea de grupă în caz că observă simptome de boală la copil.
Instituția are, la fel, obligația să anunțe părintele/tutorele legal, imediat ce observă simptome de boală la copil. Părintele astfel anunțat este obligat să prezinte copilul la medic, pentru a fi consultat.
Copiii bolnavi nu sunt primiți la cursuri.
La revenirea în instituție după vindecare, părintele/tutorele legal are obligația să prezinte adeverința de re-intrare în colectivitate emisă de medic.

Activități extracurriculare:
Instituția oferă, prin colaborare, activități extra-curriculare: muzică, dans, limba germană. La cerere se pot organiza și alte activități. Costul acestor activități nu este inclus în costurile instituției.

Alimentație:
Părintele/tutorele legal este obligat să informeze instituția despre eventuale alergii și/sau intoleranțe alimentare precum și obiceiurile ce țin de alimentația copilului. Instituția se obligă să respecte instrucțiunile.
Alimentația cuprinde zilnic: mic dejun 4 lei, gustare dimineața 2 lei, prânz 11 lei, gustare după-masa 3 lei. Costul alimentației nu este inclus în costul programului educațional. Costul alimentației poate fi modificat pe parcursul anului școlar.

Modificări în tarife:
Instituția poate modifica tarifele în timpul anului școlar în cazurile: 1. modificări aduse de autoritățile publice ce au ca rezultat creșterea costurilor de funcționare (ex. modificări în legislația salarizării, cuantumul contribuțiilor salariale, modificări în valoarea utilităților, modificări în valoarea impozitelor/taxelor); 2. creșterea valorii euro peste pragul de 5,0 lei.

Încetarea frecventării cursurilor; retrageri :
Părintele/tutorele legal are obligaţia să anunţe cu cel puţin 30 zile înainte, retragerea copilului din progam.
Taxele de școlarizare nu se rambursează și nu vor fi folosite pentru altă perioadă de frecvență decât cea pentru care au fost achitate. Excepție: Cota parte rămasă neutilizată din taxa școlarizare se rambursează în cazul în care copilul nu a reușit să se acomodeze până cel târziu la finele celor două săptămâni dedicate acomodării. Taxa de școlarizare se va recalcula la tariful de prezență lunară, în caz de retragerere înainte de finalul anului școlar.

Responsabilități :
Instituția este responsabilă de supravegherea copilului în intervalul în care copilul se află în locația acesteia și/sau participă la o activitate organizată de aceasta.
Instituția este responsabilă de respectarea instrucțiunilor scrise ale părintelui/tutorelui legal în ce privește alimentaţia, îmbrăcarea, programul şi comportamentul copilului.

Confidențialitate :
Datele copiilor sunt confidențiale.
Instituția poate realiza poze şi filmări ale activităților, pe care le poate utiliza în scop de promovare a programelor de educaţie preşcolară, fără să facă publică identitatea copiilor.

Protecția datelor personale GDPR:
Prin acceptarea Termenelor și Condițiilor de colaborare, părintele își dă acordul pentru a se colecta și prelucra date cu caracter personal ale copilului și ale sale, ce pot duce, direct ori indirect, la identificarea copilului și/sau a sa. Odată cu completarea formularelor de înscriere, transmiterea datelor și actelor către prestator, beneficiarul își dă acordul ca prestatorul să utilizeze aceste date și acte în ținerea evidențelor, în realizarea serviciilor și în activități de promovare a prestatorului. Prestatorul se obligă să respecte prevederile GDPR privind protecția datelor personale. În acest sens, prestatorul va folosi datele personale doar în scopul execuției serviciilor comandate și al promovării activității sale. Prestatorul nu va vinde datele personale ale beneficiarilor. Beneficiarii sunt însă conștienți că, și prin înscriere acceptă că, datele lor personale sunt comunicate prestatorului și vor fi ținute în evidența acestuia și utilizate în activitatea acestuia.
Acest document se completează cu prevederile contractului și ale manualului părinţilor.